اخبار

رییس جمهور اعضای دولت را به پیگیری کامل توافقات سفر ترکیه مامور کرد